tìm từ bất kỳ, như là muddin:

european hunter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?