tìm từ bất kỳ, như là fleek:

even if they have a pic of their actual 'teh sexx' bf/gf of 2 days splattered all over their page chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?