tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

evengelical right chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?