tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
One last jerk off session before one goes to bed.
Before I to to bed I enjoy my evening tug.
viết bởi Turbo AFS1 26 Tháng tư, 2006