tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

everything must go chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?