Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

evil kittens chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?