tìm từ bất kỳ, như là cunt:

exclusive antonyms: feeble chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?