tìm từ bất kỳ, như là wyd:

excuse your ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?