tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

extra happy endings chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?