Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

extreme masturbation chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?