tìm từ bất kỳ, như là ethered:

eyes have seen glory chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?