tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a diskusting dish. it's sheepmeat coocked with cabadge.
yeakh!
what stinks?
it's fårikal for dinner you know...
ah!
viết bởi Steingrim 14 Tháng tư, 2005