tìm từ bất kỳ, như là rimming:

f**king cat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?