tìm từ bất kỳ, như là ethered:

f. d tripple chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?