tìm từ bất kỳ, như là trill:

face-planting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?