tìm từ bất kỳ, như là bae:

facts of life syndrome chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?