tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A person who mindlessly follows trends.
I'm not a fad zombie; I won't wear/do something just because my friends/the cool people do.
viết bởi Kaichi Satake 24 Tháng sáu, 2006