tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Retarded ; nonsense ; weird ; stupid
"You told him you liked him? And you're going out with Brad? Dude that is so fagback!"
viết bởi PBDC 22 Tháng tư, 2007

Words related to fagback

dumb retarded senseless stupid weird