tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A gay Italian.
You best friend is a fagguinea.
viết bởi detector 18 Tháng tư, 2013