tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
The level of fail of something.
Campbell's ridiculous comments displayed a high degree of faility.
viết bởi neutronv6 22 Tháng tư, 2009