tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

faith based pathology chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?