tìm từ bất kỳ, như là swag:

fake titters chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?