tìm từ bất kỳ, như là thot:

fake-but-real-homo chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?