tìm từ bất kỳ, như là plopping:

fall off the face of the earth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?