tìm từ bất kỳ, như là smh:

false wives tale chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?