tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when you've had a really good day
Someone would say "hows your day been?" You would say "Fandabydosy!"
viết bởi bobbybobbobobobob 16 Tháng chín, 2006