tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
B1tch3s who love tony danza. They like to suck his penis and lick it.
I am the #1 Fandanza!
viết bởi Sugar baby 13 Tháng hai, 2005