tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The great feeling after giving a woman an orgasm.
"Well my boyfriend got fanifaction last night i could so tell"

"hey how bout some sweet sweet fanifaction???"
viết bởi QuietKid 05 Tháng năm, 2005