tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Exceeding all means of greatness.
Wow, that movie was fantasterastic!
viết bởi Bubba Lubba 14 Tháng tám, 2004