Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:

fantastic baby chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?