tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Equivalent to pissing against the wind.
"You can't fart against thunder"
Probably of South African origin.
viết bởi Chiremba 02 Tháng tám, 2008