tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
sex u get from someone u're not having relationship with
"yea, tonight im'a go out get me some fast-fast!"
viết bởi GUNGADIN 09 Tháng sáu, 2006
 
2.
sex u get from someone u're not in a (real) relationship with
"Yea, tonigt im'a go out get me some fast-fast!"
viết bởi GUNGADIN 02 Tháng sáu, 2006