tìm từ bất kỳ, như là trill:

fatass rat bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?