tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

fathersheart chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?