tìm từ bất kỳ, như là 12:

favorite clothing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?