tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

fcuk top 8 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?