tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

fear of balloons chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?