tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

fear the boot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?