tìm từ bất kỳ, như là smh:

feeling good after an orgasm chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?