tìm từ bất kỳ, như là plopping:

feeling great chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?