tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
stupid idiot in Cantonese.
Widely used in Hong Kong
Jayson Poon is a fen cheong.
viết bởi Wah Lung 23 Tháng tám, 2003