tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The word fenion means an irish warrior and to protestants a roman catholic.
your a dirty we fenion.
viết bởi ben mcmullan 07 Tháng mười một, 2007

Words related to fenion

catholic irish prod protestant