tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
(Abreviation) Fair Enough
viết bởi Kuroneko 07 Tháng tư, 2003
 
2.
fulfilled
feno rano ny kaopy: the cup is filled of water
viết bởi Feno 07 Tháng chín, 2003