tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when smoke ascends from a cigarette into ones eye making it red and sore
hahaha he's got ferneye!
viết bởi Dave 01 Tháng tư, 2003