tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The act of grabbing another's t-shirt collar and yanking down to make it look like the neck size is 5 times too big.
"That bastard ferrelled my brand new shirt."
viết bởi notoriousnub 10 Tháng mười, 2003