tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
n. An attractive, fun female; a party girl.
RL had a dope party Friday, there were festingas everywhere!
viết bởi Dr. J 28 Tháng ba, 2004