Top Definition
1. (n) Rapper 50 Cent

2. (n) A "thug" way to pronounce 50 cents.
1. Yo, did you see Fiddy Cent's new video?

2. Look nigga, I found fiddy cents
viết bởi Dolla Bill 02 Tháng hai, 2004
1. It's How you pronounce the singer 50 cent in slang. 2. Slang for 50 cents.
1. Did you get fiddy cent's (50 cent) new CD? 2. Can i have 5o cents?
viết bởi unknown 12 Tháng sáu, 2003
to make yourself available to be shot craploads of times for no reason other than being a stupid porch monkey
Hey Yo, that guy is a great fiddy cent
viết bởi Eminem 22 Tháng ba, 2005
to make yourself available to be shot craploads of times for no reason other than being a stupid porch monkey.
Hey Yo, that guy is a great fiddy cent.
viết bởi Eminem 22 Tháng ba, 2005
Something a black person trys to hustle from a white person. like the "gangsta's" at my school.
"you got fiddy cents"
"no, but i have fifty cents"

"had ova yo fiddy cent cracka"
viết bởi hustle&flowthisninga 31 Tháng năm, 2006
fifty cents, two quarters, half a dollar
i need fifty cents for a wowy pop
viết bởi english speaker 19 Tháng mười, 2003
fid⋅dy
  /ˈfɪdi/ Show Spelled Pronunciation fid-ee

1. A popular rap artist by the name of 50 Cents

2. Two quarter coins (USD) for a sum of half a dollar. The equivalent of 50 copper pennies.
Yo nigga, did you pick up 50's new album? It's on sale at Walmart for only fiddy cents.
viết bởi JonTheChron 09 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×