tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

field research chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?