tìm từ bất kỳ, như là sex:

fill up the oil and check the gas chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?