tìm từ bất kỳ, như là kappa:

fill up the oil and check the gas chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?