tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

filled to the brim chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?